Περικλής Κιτριλάκης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Hellas & Αντιπρόεδρος, Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Periklis has 20 years of experience in the Financial Sector. He has been dealing with distressed assets since 2008. He has led the Retail NPL and SBL units of two systemic Greek banks (Alpha Bank and Eurobank). Periklis holds an MSc in Computer Science.