Το διήμερο συνέδριο περιλαμβάνει 3 βασικές Θεματικές Ενότητες:

1η Ενότητα

«Το Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο»

 • Θα παρουσιαστούν οι νεώτερες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα αναλυθούν συνολικά οι κίνδυνοι σύγκρισης και εφαρμογής.
 • Ειδικοί θα παρουσιάσουν τις νέες πλατφόρμες και προτάσεις για παρεμβάσεις σε νομικά θέματα (Ν.3869, OWC, N. 4605).
 • Θα υπάρξει ξεχωριστή παρουσίαση των δυνατοτήτων επέκτασης του υφιστάμενου πλαισίου και σε άλλες κατηγορίες απαιτήσεων

2η Ενότητα

«Οι Συναλλαγές, η Εξυπηρέτηση και Οικονομικά Θέματα»

 • Θα αναλυθούν οι διεθνείς τάσεις στην αγορά NPL και τα μηνύματα που εκπέμπουν αγορές κρίσης (Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος κ. λπ.).
 • Θα αναλυθούν με λεπτομέρειες οι σημαντικές συναλλαγές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και θα καταγραφούν οι προβλέψεις για το μέλλον της αγοράς Διαχείρισης Απαιτήσεων.
 • Τι προβλέπεται για την ελληνική αγορά εξυπηρέτησης;
 • Ποιος είναι ο νέος ρόλος της ΕΚΤ, της ΕBRD και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;
 • Ποιοι νέοι μεγάλοι παίκτες αναδύονται πόσο πιθανή είναι η επέκταση της αγοράς σε άλλες απαιτήσεις εκτός τραπεζικών δανείων (επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες Λιανικής, τηλεφωνία, Δήμοι κ.λπ.)

Κοινή συνισταμένη της προβληματικής είναι το κατά πόσον η αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή αύξησης του ΑΕΠ

3η Ενότητα

«Προκλήσεις και Προοπτικές στον τομέα NPLs και NPEs»

 • Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην αγορά ακινήτων;
 • Είναι καλύτερο για τον πιστωτή η διαχείριση του δανείου να γίνεται από τράπεζα ή από τον servicer;
 • Πως αντιδρούν οι προβληματικές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην νέα κατάσταση;
 • Τα διδάγματα από τις άλλες αγορές και νέες επικοινωνιακές στρατηγικές